KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT 

 

  Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BCT về việc quy định huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

   Nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của quý đơn vị, tổ chức. Công ty Cổ phần giáo dục SCF Quốc Tế tổ chức mở Khóa huấn luyện Kỹ thuật an toàn hóa chất như sau:

Đối tượng huấn luyện:
  • Cấp quản lý, cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo, hoặc huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất.
  • Người lao động trực tiếp, tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất.
Thời gian đào tạo: 3 ngày  

 

Nội dung huấn luyện: 

 

STT

Chuyên đề

1

Các quy định pháp luật về an toàn trong quản lý, sử  dụng, bảo quản hóa chất

2

Các tiêu chuẩn an toàn hóa chất và các quy ước nhãn mác  về hóa chất

3

Phân loại hóa chất theo đặc tính độc hại

4

Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sử  dụng, bảo quản hóa chất

5

Yêu cầu về an toàn hóa chất trong cơ sở sản xuất

6

Các biện pháp an toàn trong sử  dụng, bảo quản hóa chất

7